Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Standard

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategiczny. Jego celem jest określenie wizji rozwoju gminy, bądź też kilku gmin, w zmierzaniu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję danej gminy. Zasadniczym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji i musi być to w związku z tym jasno i mierzalnie zdefiniowane (w postaci względnej lub bezwzględnej) podczas formułowania tych celi. Więcej